Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN Monique van Noordt Rijopleidingen

Artikel 1.1 Algemeen.

Deze voorwaarden geven de algemene bepalingen weer voor het verzorgen van de rijopleiding categorie B en/of praktijkexamens en de rechten en plichten van de leerling, verder te noemen “de leerling” en de zelfstandige rijschoolonderneming en rijschooleigenaar/instructeur, verder te noemen “de rijschool”.

Artikel 1.2 Omschrijving.

a. Met “de leerling” wordt bedoeld: de particulier die van de rijschool rijonderricht krijgt;

b. Met “de rijschool” wordt bedoeld: de zelfstandige rijschoolhouder waarvan de gegevens op het factuur staan vermeld en die rijonderricht aan de leerling verzorgt;

Artikel 2. Rijopleiding.

De rijopleiding omvat rijlessen:

a. Gegeven door en bevoegde rijinstructeur/-trice van de rijschool;

b. Met een tijdsduur van minimaal 60 min per rijles inclusief nabespreking;

c. Die volledig zal worden benut voor geven van rijonderricht;

d. Voor leerlingen die bevoegd zijn om te rijden;

e. Een planning word gemaakt naar wensen van leerling en mogelijkheden van rijschool conform ruimte in agenda

Artikel 3. Verplichtingen van de rijschool.

De rijschool is bekend met de algemene voorwaarden en zicht bewust van de inhoud en zorgt ervoor dat:

a. De leerling zo veel mogelijk rijonderricht van dezelfde instructeur krijgt;

b. Dat er een w.a.-verzekering is afgesloten, welke in ieder geval een dekking bied van € 1.134.450 tegen aansprakelijkheid van de rijschool jegens de leerling;

c. De leerling een leskaart ontvangt met de daarop aangegeven geplande rijlessen;

d. De vorderingen van de leerling op een instructiekaart worden bijgehouden;

Artikel 4. Verplichtingen Leerling.

De leerling dient:

a. Zich te houden aan de afgesproken datum, tijd en plaats voor de geplande rijlessen;

b. Verhindering van de afgesproken rijles minimaal 24 uur van te voren aan de rijschool te melden; een te laat afgezegde les wordt niet in rekening gebracht bij afzeggen vanwege een dringende reden waaronder wordt verstaan een ernstig ongeval, ernstige ziekte of overlijden van een leerling, alsmede een ernstig ongeval, ernstige ziekte van familie in de 1e en 2e graad of overlijden van een familie lid in de 1e en 2e graad. Huisgenoten welke volgens het bevolkingsregister staan ingeschreven op hetzelfde adres als de leerling worden gelijk gesteld met familie in de 1een 2e graad;

c. Bij niet nakomen van de afgesproken rijles, zonder tijdige afzegging, de volledige lesprijs te voldoen; door de rijschool wordt een wachttijd van 15 minuten in acht genomen. En bij niet verschijnen op het afgesproken lesuur zonder tijdig afzegging, de volledige lesprijs te voldoen;

d. Alle aanwijzingen van de rijschool tijdens de rijlessen op te volgen;

e. Voor de aanvraag van een praktijkexamen de rijschool te machtigen tevens geldig theoriecertificaat te laten zien; tevens moeten eventuele medische klachten waarvan redelijkerwijs kan verwachten dat deze van invloed kunnen zijn op de bevoegdheid een motorvoertuig te besturen, dit voor aanvang van de rijopleiding aan de rijschool te melden.

Artikel 5. Betaling.

a. De leerling is verplicht het overeengekomen bedrag, vermeld op de voorzijde van deze overeenkomst te voldoen;

b. De rijschool is niet gerechtigd tijdens de duur van de lesovereenkomst de lesprijs te verhogen;

c. De leerling is in gebreke wanneer de betaling niet aan de rijschool is voldaan, zonder dat enige aanmaning is vereist. Dus na afspraak betaling die in termijnen zijn besproken te betalen, dit ZELF op tijd over te boeken aan de rijschool.

d. Indien de leerling na aanmaning in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te betalen, zal het bedrag verhoogd worden met wettelijke incassokosten;

e. Bij niet tijdige betaling is de rijschool gerechtigd de rijlessen en het reserveren van examens met onmiddellijke ingang te doen staken.

Artikel 6. Beëindiging rijopleiding.

a. De rijopleiding kan door de leerling schriftelijk worden beëindigd. Betaalde bedragen worden NIET terugbetaald! Indien er een lesovereenkomst is aangegaan voor een vast aantal lessen of voor een vast overeengekomen periode (bv. Een pakket opleiding) kan de leerling de lesovereenkomst slechts beëindigen indien er sprake is van dringende redenen zoals vermeld in artikel 4 lid b. Indien er sprake is van reeds vooruitbetaald bedrag heeft de leerling in dit geval recht op restitutie van eventueel vooruitbetaald bedrag, onder aftrek van het reeds aan Cbr betaalde examengeld, reeds genoten rijlessen, een vergoeding van de prijs van één lesuur alsmede administratie kosten en onder aftrek van eventuele kortingen.

b. In geval van medische oorzaken van de leerling kan de rijopleiding onder overleggen van doktersverklaring voor een maximum duur van 6 maanden worden opgeschort. Daarna vervalt het recht op verdere voortzetting van de rijopleiding;

c. De rijschool is gerechtigd de rijopleidingen te beëindigen als blijkt dat de leerlingen langer dan 10 maanden geen rijles heeft gevolgd. Na de 10 maanden vervalt het tegoed aan lessen/examens tenzij anders is afgesproken en vastgelegd.

d. De rijschool is gerechtigd de rijopleiding te beëindigen als blijkt dat de verstandhouding tussen beiden de kwaliteit en voortzetting negatief beïnvloedt. De rijschool is in dit geval verplicht niet gebruikte rijlessen en (her)examens aan de leerling terug te betalen.

Artikel 7. Aansprakelijkheid.

a. De leerling is niet aansprakelijk voor schade van derden als gevolg van botsing, aan- of over rijdingen tijdens het volgen van rijonderricht en het praktijkexamen;

b. De rijschool is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van opzet en/of grove schuld van de leerling door het gebruik van alcohol, verdovende middelen of geneesmiddelen die de rijvaardigheid beïnvloeden;

c. De rijschool is niet aansprakelijk voor boetes of andere financiële consequenties, indien de cursist onbevoegd is het lesvoertuig te besturen.

Artikel 8. Rijles Betaalplan.

Betaling in termijnen is mogelijk, dit kan na overleg en de betaling is per maand met een maximum van 6 maand termijnen.

Artikel 9. Toepasselijk Recht.

Op de lesovereenkomst is Nederlands recht van toepassing;